CompterGyan Payment!

Online payment using eSewa wallet


Select a Course
नोट: कृपया नाम, मोबाइल नम्बर, कारोबार कोड या रिफरेन्स नम्बर सहि टाइप गरि Request for DVD Code बटनमा click गर्नुहोस , एदी तपाइले गर्नु भएको payment सहि हो भने, केहि समय पछी हामि तपाइँको मोबाइल नम्बर मा DVD Code पठाईदिनेछौ त्यसैलाई प्रयोग गरि तपाइले Download गर्नुभएको Computer Gyan activate गर्न सक्नुहुनेछ l कुनै समस्या परेमा तत्काल हामीलाई : 9851153038 / 9801053038 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ l
नोट: कृपया नाम, मोबाइल नम्बर, कारोबार कोड या रिफरेन्स नम्बर सहि टाइप गरि Request for DVD Code बटनमा click गर्नुहोस , एदी तपाइले गर्नु भएको payment सहि हो भने, केहि समय पछी हामि तपाइँको मोबाइल नम्बर मा DVD Code पठाईदिनेछौ त्यसैलाई प्रयोग गरि तपाइले Download गर्नुभएको Computer Gyan activate गर्न सक्नुहुनेछ l कुनै समस्या परेमा तत्काल हामीलाई : 9851153038 / 9801053038 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ l
नोट: कृपया नाम, मोबाइल नम्बर, कारोबार कोड या रिफरेन्स नम्बर सहि टाइप गरि Request for DVD Code बटनमा click गर्नुहोस , एदी तपाइले गर्नु भएको payment सहि हो भने, केहि समय पछी हामि तपाइँको मोबाइल नम्बर मा DVD Code पठाईदिनेछौ त्यसैलाई प्रयोग गरि तपाइले Download गर्नुभएको Computer Gyan activate गर्न सक्नुहुनेछ l कुनै समस्या परेमा तत्काल हामीलाई : 9851153038 / 9801053038 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ l